Rekisterinpitäjän nimi
Kuluttajaosuustoiminnan säätiö
Y-tunnus: 2541721-6
Osoite: Hämeentie 19, 00500 Helsinki

Yhteydenotot rekisteriä koskevissa asioissa
Satu Niemelä
puhelin: 040 561 6802
sähköposti: etunimi.sukunimi [at] tradeka.fi

Rekisterin nimi
Kuluttajaosuustoiminnan säätiön apurahahakemusrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterissä olevia henkilön kontaktitietoja käytetään Kuluttajaosuustoiminnan säätiön apurahojen käsittelyä varten. 

Rekisterin tietosisältö
Rekisterin tietosisältö koostuu apurahahakemuksien käsittelyyn liittyvistä tiedoista joita hakemuslomakkeelta ja apurahaselvityslomakkeelta täytetään. Osa tiedoista on käyttötarkoituksesta riippuen pakollista antaa, jotta asia voidaan käsitellä tarpeenmukaisella tavalla.

Säännönmukaiset tietolähteet
Henkilön omalla suostumuksella annetut tiedot joko verkkopalvelussa olevilla lomakkeilla sekä keräämä verkkopalvelun analysointia ja kehittämistä tukeva aineisto.

Tietojen käsittely, luovutus ja säilytysaika
Tietoja käsitellään EU:n tai ETA:n alueella sekä niiden ulkopuolella rekisterinpitäjän ja rekisterinpitäjän valtuuttamien henkilötietojen käsittelijöiden toimesta (tällaisia käyttötapauksia ovat esimerkiksi käytetyt palvelinsalit, varmuuskopiot järjestelmien tiedostoista ja tietokannoista). Henkilötietoja ei luovuteta muiden kuin Kuluttajaosuustoiminnan säätiön hyödynnettäväksi. Tietoja säilytetään niin kauan kun asiakassuhteen voidaan katsoa olevan voimassa sekä kohtuullisen ajan asiakassuhteen katkeamisen jälkeen.

Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterin tiedot sijaitsevat sähköisen viestinnän tietosuojalain mukaisissa suojatuissa ympäristöissä.

Tarkastus- ja korjausoikeus
Jokaisella rekisteriin tietonsa jättäneellä henkilöllä on oikeus tarkastaa omat rekisteriin tallennetut tietonsa sekä vaatia niiden korjaamista. Korjauspyyntö tehdään sähköpostitse yhteyshenkilön sähköpostiosoitteeseen. Pyyntö kohdistetaan oletuksena pyynnön lähettäjän sähköpostiosoitteeseen liitettyihin henkilötietoihin, ellei pyynnön lähettänyttä henkilöä tunnisteta jollain muulla tavalla.

Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Henkilöllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä, muuta suoramarkkinointia tai markkina- ja mielipidetutkimuksia varten. Mikäli henkilö haluaa kieltää tällaisen toiminnan tai poistaa henkilötietonsa käsittelystämme kokonaan, hän voi tehdä sen ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään sähköpostitse. Lisäksi henkilöllä on oikeus tehdä valitusoikeus tietosuojaviranomaiselle henkilötietojen käsittelyyn liittyen.